Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
anchor
/'æɳkə/
Jump to user comments
danh từ
 • (hàng hải) cái neo, mỏ neo
  • to cast anchor; to drop anchor
   thả neo
  • to weigh anchor
   nhổ neo
  • to bring a ship to anchor
   dừng tàu và thả neo
 • (kỹ thuật) neo sắt, mấu neo
 • (nghĩa bóng) nguồn tin cậy, nơi nương tựa
IDIOMS
 • to be (lie, ride) at anchor
  • bỏ neo, đậu (tàu)
 • to come to [an] anchor
  • thả neo, bỏ neo (tàu)
 • to lay (have) an anchor to windward
  • (nghĩa bóng) có những biện pháp thận trọng; cẩn tắc vô ưu
 • to swallow the anchor
  • (hàng hải), (từ lóng) từ bỏ cuộc đời sống dưới nước
ngoại động từ
 • (hàng hải) neo (tàu) lại
 • néo chặt, giữ chặt (vật gì bằng neo sắt)
  • to anchor a tent to the ground
   néo chặt cái lều xuống đất bằng neo sắt
 • (nghĩa bóng) níu chặt, bám chặt
  • to anchor one's hope in (on)...
   đặt hy vọng vào...
nội động từ
 • (hàng hải) bỏ neo, thả neo
Related search result for "anchor"
Comments and discussion on the word "anchor"