Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
before
/bi'fɔ:/
Jump to user comments
phó từ
 • trước, đằng trước
  • to go before
   đi trước
  • before and behind
   đằng trước và đằng sau
 • trước đây, ngày trước
  • I have seen this before
   trước đây tôi đã thấy cái này rồi
  • long before
   trước đây đã lâu
  • before now
   trước đây
IDIOMS
 • before long
  • ngay bây giờ, chẳng bao lâu nữa
   • I'll be back before long
    tôi sẽ trở về ngay bây giờ
giới từ
 • trước, trước mắt, trước mặt
  • before Christ
   trước công lịch
  • the question before us is a very difficult one
   vấn đề trước mắt chúng ta là một vấn đề rất khó
 • hơn (về chức vị, khả năng...)
  • he is before the other boys in his class
   nó khá hơn các học sinh khác trong lớp
 • thà... còn hơn...;
  • death before dishonour
   thà chết còn hơn chịu nhục
IDIOMS
 • to carry all before one
  • (xem) carry
 • to have a whole life before one
  • đời còn dài
 • to sail before the mast
  • (xem) mast
liên từ
 • trước khi
  • I must funish my work before I go home
   tôi phải làm xong việc trước khi về nhà
 • thà... chứ không...
  • he said he would die before he would betray the Party
   anh ấy nói thà chết chứ không phản bội đảng
Related words
Related search result for "before"
Comments and discussion on the word "before"