Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
bearer
/'beərə/
Jump to user comments
danh từ
 • người đem, người mang, người cầm (thư, điện...); người khiêng, người vác, người tải
  • bearer company
   đơn vị tải thương (tại trận địa)
 • vật sinh lợi nhiều
  • a good bearer
   cây sai quả, cây nhiều hoa
 • (vật lý) vật đỡ, cái giá, cái trụ
Related words
Related search result for "bearer"
Comments and discussion on the word "bearer"