Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
boon
/bu:n/
Jump to user comments
danh từ
 • mối lợi; lợi ích
 • lời đề nghị, yêu cầu
 • ơn, ân huệ
tính từ
 • vui vẻ, vui tính
  • a boon companion
   người bạn vui tính
 • (thơ ca) hào hiệp, hào phóng
 • (thơ ca) lành (khí hậu...)
Related search result for "boon"
Comments and discussion on the word "boon"