Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
buoy
/bɔi/
Jump to user comments
danh từ
 • (hàng hải) phao, phao cứu đắm ((cũng) life buoy)
 • (nghĩa bóng) chỗ nương tựa
ngoại động từ
 • đặt phao, thả phao
  • to buoy [out] a channel
   thả phao ở eo biển
 • ((thường) + up) giữ cho khỏi chìm, làm cho nổi, nâng lên
 • ((thường) + up) giữ vững tinh thần, làm cho phấn chấn
  • to be buoyed up with new hope
   phấn chấn lên với niềm hy vọng mới
Related search result for "buoy"
Comments and discussion on the word "buoy"