Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
business
/'biznis/ Cách viết khác : (biz) /biz/ (busyness) /'bizinis/
Jump to user comments
danh từ
 • việc buôn bán, việc kinh doanh, việc thương mại
  • to do business with somebody
   buôn bán với ai
  • to go into business
   đi vào con đường kinh doanh
 • công tác, nghề nghiệp; công việc, nhiệm vụ việc phải làm
  • teacher's business
   công việc của giáo viên
  • to make it one's business to do something
   coi nhiệm vụ của mình là phải làm cái gì
  • to get (come) to business
   bắt tay vào công việc
 • quyền
  • you have no business to do that
   anh không có quyền làm như vậy
 • việc khó khăn
  • what a business it is to meet him
   gặp anh ta thật là một điều khó khăn
 • tuồm vấn đề; quá trình diễn biến
  • to be sick of the whole business
   chán ngấy với việc này rồi
 • vấn đề trong chương trình nghị sự
  • the business of the day
   chương trình nghị sự
 • sự giao dịch
  • man of business
   người thay đổi để giao dịch
 • (thông tục) phần có tác dụng thực tế (của cái gì)
 • cách diễn xuất (trên sân khấu)
 • nhuồm khoé
IDIOMS
 • to be out of business
  • vỡ nợ, phá sản
 • business is business
  • công việc là công việc, tình là tình (không nhập nhằng lẫn lộn được)
 • to do big business
  • buôn bán lớn
 • to do somebody's business; to do the business for somebody
  • giết ai
 • everybody's business is nobody's business
  • (tục ngữ) làm sãi không ai đóng cửa chùa
 • go about your business!
  • (xem) go
 • good business!
  • (thông tục) rất tốt! tuyệt! cừ thật!
 • to mean business
  • thực bụng muốn làm ăn (với nhau)
danh từ
 • tình trạng bận rộn
Related search result for "business"
Comments and discussion on the word "business"