Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
concern
/kən'sə:n/
Jump to user comments
danh từ
 • (+ with) sự liên quan tới, sự dính líu tới
  • that has no concern with the question
   cái đó không có liên quan tới vấn đề ấy cả
 • (+ in) lợi, lợi lộc; phần, cổ phần
  • to have no concern in an affair
   không có lợi gì trong một việc nào
  • to have a concern in a business
   có cổ phần trong một việc kinh doanh
 • việc, chuyện phải lo
  • it's no concern of mine
   đó không phải là việc của tôi
 • sự lo lắng, sự lo âu, sự lo ngại; sự quan tâm
  • to be filled with concern
   đầy lo ngại
  • to notice with deep concern that...
   rất lo ngại, thấy rằng...
 • hãng buôn, xí nghiệp; công việc kinh doanh
 • (thông tục) cái, vật (gì)
  • the whole concern was smashed
   tất cả cái đó bị đập tan
IDIOMS
 • to give oneself no concern about
  • không biết gì đến, không quan tâm gì đến
ngoại động từ
 • liên quan, dính líu tới; nhúng vào
  • that doesn't concern you at all
   việc đó không dính líu gì tới anh
  • don't concern yourself with other people's affairs
   đừng có nhúng vào việc của người khác
  • I'm not concerned
   không phải việc tôi
 • lo lắng, băn khoăn; quan tâm
  • please don't be concerned about me
   đừng lo cho tôi
  • everybody was concerned at the news
   mọi người đều lo lắng vì tin tức đó
IDIOMS
 • as concerns
  • về việc, đối với
 • as far as I'm concerned
  • về phần tôi, đối với tôi
Related search result for "concern"
Comments and discussion on the word "concern"