Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), )
cadre
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • khung
  • Cadre d'une glace
   khung gương
  • Cadre d'une bicyclette
   khung xe đạp
 • khung cảnh
 • phạm vi, giới hạn, khuôn khổ
 • kết cấu
  • Cadre d'un roman
   kết cấu của cuốn tiểu thuyết
 • (đường sắt) hòm chở đồ gỗ
 • (hàng hải) giường treo
 • ngạch, cấp công chức
  • Cadre supérieur
   ngạch trên, cấp cao
 • cán bộ
  • Formation des cadres
   sự đào tạo cán bộ
  • dans le cadre de
   trong khuôn khổ (của)
Related search result for "cadre"
Comments and discussion on the word "cadre"