Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
champion
/'tʃæmpjən/
Jump to user comments
danh từ
 • người vô địch, nhà quán quân
  • world chess champion
   người vô địch cờ quốc tế
 • (định ngữ) được giải nhất; vô địch, quán quân
  • a champion horse
   con ngựa được giải nhất
  • a champion cabbage
   bắp cải được giải nhất (trong cuộc thi triển lãm rau)
  • a champion boxer
   võ sĩ quyền Anh vô địch
 • chiến sĩ
  • a peace champion
   chiến sĩ hoà bình
ngoại động từ
 • bảo vệ, bênh vực, đấu tranh cho
  • to champion the right of women
   đấu tranh cho quyền lợi của phụ nữ
tính từ & phó từ
 • cừ, tuyệt
  • that's champion
   thật là tuyệt
Related search result for "champion"
Comments and discussion on the word "champion"