Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
cheveu
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • tóc
 • (thông tục) trở ngại
  • Il y a un cheveu
   có một trở ngại
 • vết rạn (ở đồ sứ)
  • à un cheveu de
   chỉ cách có một chút, thiếu chút nữa thì
  • Être à un cheveu de sa perte
   thiếu chút nữa thì nguy
  • avoir mal aux cheveux
   say rượu nhức đầu
  • comme un cheveu (des cheveux) sur la soupe
   không hợp thời
  • couper un cheveu en quatre
   chẻ sợi tóc làm tư
  • être en cheveux
   đầu trần
  • faire dresser les cheveux
   làm cho dựng tóc gáy
  • ne pas toucher un cheveu à la tête de quelqu'un
   không làm ai thiệt một chút gì
  • ne tenir qu'à un cheveu
   chỉ dính vào một sợi tóc, rất mong manh; sắp tới nơi rồi
  • saisir l'occasion aux cheveux
   nắm ngay lấy thời cơ
  • se faire des cheveux
   buồn bực, tức tối; lo lắng
  • se prendre aux cheveux
   đánh nhau
  • tiré par les cheveux
   gượng gạo
Related search result for "cheveu"
Comments and discussion on the word "cheveu"