Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), )
code
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • bộ luật; luật
  • Code civil
   bộ dân luật
  • Code pénal
   bộ hình luật
  • Code de procédures civiles
   luật tố tụng dân sự
  • Code de la route
   luật đi đường
 • quy tắc điều lệ
  • Code de la politesse
   quy tắc lễ độ
 • đèn cốt (ở ô tô)
 • mật mã, mã; hệ mật mã, từ điển mật mã
  • Code génétique
   mã di truyền
  • Code fonctionnel
   mã nghiệp vụ
  • Code autocorrecteur
   mã tự chỉnh
  • Code binaire
   mã nhị phân
  • Code biquinaire
   mã nhị ngũ
  • Code ternaire
   mã cơ ba
  • Code décimal
   mã thập phân
  • Code inverse
   mã ngược
  • Code numérique
   mã chữ số
  • avoir toujours le code en main
   lợi dụng triệt để luật pháp
  • être dans le code
   hợp pháp
Related search result for "code"
Comments and discussion on the word "code"