Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
code
/koud/
Jump to user comments
danh từ
 • bộ luật, luật
  • labour code
   luật lao động
  • code of honour
   luân thường đạo lý
 • điều lệ, luật lệ, quy tắc; đạo lý (của một xã hội, của một giai cấp)
  • the code of the school
   điều lệ nhà trường
 • mã, mật mã
  • a code telegram
   bức điện viết bằng mật mã
  • morse code
   mã moóc
ngoại động từ
 • viết bằng mã, viết bằng mật mã (bức điện)
Related search result for "code"
Comments and discussion on the word "code"