Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
compose
/kəm'pouz/
Jump to user comments
động từ
 • soạn, sáng tác, làm
  • to compose a piece of music
   soạn một bản nhạc
  • to compose a poem
   làm một bài thơ
 • ((thường) dạng bị động) gồm có, bao gồm
  • water is composed of hydrogen and oxygen
   nước gồm có hyđrô và ôxy
 • bình tĩnh lại, trấn tĩnh; chuẩn bị tư thế đĩnh đạc (để làm gì...)
  • compose yourself
   anh hãy bình tĩnh lại
  • to compose one's features (countenance)
   giữ vẻ bình tĩnh
 • giải quyết; dàn xếp; dẹp được
  • to compose a quarrel
   dàn xếp cuộc cãi nhau
 • (ngành in) sắp chữ
Related words
Related search result for "compose"
Comments and discussion on the word "compose"