Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
condition
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • địa vị, thân phận
  • La condition ne fait pas le mérite
   địa vị không làm nên giá trị
  • La condition humaine
   phận làm người
 • tình thế, tình trạng, hoàn cảnh
  • En bonne condition
   trong tình trạng tốt
 • điều kiện
  • Condition normale
   điều kiện bình thường
  • Condition nécessaire et suffisante
   điều kiện cần và đủ
  • Conditions du succès
   điều kiện thành công
  • Conditions de vie
   điều kiện sống
 • (từ cũ, nghĩa cũ) tình trạng đi ở
  • Un jeune homme en condition
   một thanh niên đi ở
 • (từ cũ, nghĩa cũ) quý tộc
  • Les gens de condition
   bọn quý tộc
  • à condition de
   với điều kiện là
  • à condition que
   miễn là
  • condition expresse
   điều kiện đã quy định
  • condition nécessaire et suffisante
   (toán học) điều kiện cần và đủ
  • en condition
   (thể dục thể thao) đủ thể lực
  • faire ses conditions
   đặt điều kiện
  • sous condition
   với điều kiện
Related search result for "condition"
Comments and discussion on the word "condition"