Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
congé
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • phép nghỉ
  • Congé annuel
   phép nghỉ năm
  • Congé de maternité
   phép nghỉ đẻ
 • sự nghỉ học
  • Les écoles ont congé le 2 septembre
   ngày mồng 2 tháng 9 các trường nghỉ học
 • sự cho thôi việc; sự thôi việc
  • Donner son congé à un employé
   cho người làm thôi việc
 • sự thôi cho thuê; sự thôi thuê
  • Donner congé à un locataire
   thôi không cho người thuê thuê nữa
 • giấy phép chuyên chở (một số hàng hóa)
 • (hàng hải) giấy phép cho đi, giấy xuất
 • (kiến trúc) rãnh nối tròn
  • prendre congé
   chào từ biệt
Related words
Related search result for "congé"
Comments and discussion on the word "congé"