Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
connexion
/kə'nekʃn/
Jump to user comments
danh từ
 • sự liên quan, sự liên lạc, mối quan hệ; sự chấp nối
  • to have a connection with
   có quan hệ với
 • sự mạch lạc
  • there is no connection in his speech
   bài nói của anh ta chẳng có mạch lạc gì cả
 • sự giao thiệp, sự kết giao
  • to form a connection with someone
   giao thiệp với ai
  • to break off a connection
   tuyệt đường giao thiệp, tuyệt giao
 • bà con, họ hàng, thân thuộc
  • he is a connection of mine
   anh ta là người bà con của tôi
 • (tôn giáo) phái, giáo phái
 • (thương nghiệp) khách hàng
  • shop has a good (wide) connection
   cửa hàng đông khách
 • tàu xe chạy nối tiếp (tiếp vận với những tàu xe khác)
  • to miss the connection
   nhỡ mất chuyến xe chạy nối tiếp
 • vật (để) nối; chỗ nối (hai ống nối với nhau)
IDIOMS
 • in that connection
  • về điều đó, liên quan đến điều đó
 • in connection with
  • có quan hệ với, có liên quan với, có dính líu tới
  • chạy nối tiếp với (tàu xe)
Related search result for "connexion"
Comments and discussion on the word "connexion"