Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
connu
Jump to user comments
tính từ
 • đã biết
  • Cette nouvelle déjà connue a reçu confirmation
   tin tức đã biết ấy đã được xác nhận
 • ai cũng biết
  • Chose très connue
   điều ai cũng biết
  • Un homme connu dans les milieux littéraires
   một người ai cũng biết (tiếng) trong giới văn học
danh từ giống đực
 • cái đã biết
Related words
Related search result for "connu"
Comments and discussion on the word "connu"