Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
canne
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • cây sậy
 • cái gậy
 • cái côn (tập thể thao)
 • ống thổi thủy tinh
 • mây đan mặt ghế
 • (khoa đo lường) can (đơn vị chiều dài xưa, bằng từ 1, 71 đến 2, 98 m)
  • canne à sucre
   cây mía
  • canne blanche
   gậy người mù
danh từ giống cái
 • bình chở sữa (vùng Noóc-măng-đi ở Pháp)
Related search result for "canne"
Comments and discussion on the word "canne"