Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
consort
/'kɔnsɔ:t/
Jump to user comments
danh từ
 • chồng, vợ (của vua chúa)
  • king (prince) consort
   chồng nữ hoàng
  • queen consort
   đương kim hoàng hậu
 • (hàng hải) tàu thuyền cùng đi với nhau một đường
  • to sail in consort
   cùng đi với nhau một đường tàu thuyền
nội động từ
 • đi lại, giao thiệp, kết giao với, kết bạn với
  • to consort with someone
   đi lại giao thiệp với ai
 • (+ with) phù hợp, hoà hợp
  • to consort with something
   phù hợp với cái gì
ngoại động từ
 • kết thân, kết giao
Related search result for "consort"
Comments and discussion on the word "consort"