Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
agree
/ə'gri:/
Jump to user comments
nội động từ
 • đồng ý, tán thành, bằng lòng, thoả thuận
  • to agree go proposal
   tán thành một lời đề nghị
  • to agree with someone
   đồng ý với ai
 • hoà thuận
  • they can't agree
   họ không thể sống hoà thuận với nhau được
 • hợp với, phù hợp với, thích hợp với
  • this food does not agree with me
   thức ăn này không thích hợp với tôi
 • (ngôn ngữ học) hợp (về cách, giống, số...)
ngoại động từ
 • cân bằng (các khoản chi thu...)
IDIOMS
 • agreed!
  • đồng ý!, tán thành!
 • to agree like cats and dogs
  • sống với nhau như chó với mèo
 • to agree to differ
  • (xem) differ
Related search result for "agree"
Comments and discussion on the word "agree"