Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
coquin
Jump to user comments
tính từ
 • ranh mãnh
  • Yeux coquins
   đôi mắt ranh mãnh
danh từ giống đực
 • kẻ ranh mãnh
 • (đùa cợt) nhãi ranh
  • Mon coquin de fils
   thằng nhãi ranh nhà tôi
 • (từ cũ, nghĩa cũ) đồ đểu giả, đồ vô lại
  • coquin de sort!
   (thân mật) oái ăm thay!
danh từ giống cái
 • (từ cũ, nghĩa cũ) người đàn bà đĩ thõa
Related search result for "coquin"
Comments and discussion on the word "coquin"