Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
cochon
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • lợn, heo; thịt lợn, thịt heo
 • (nghĩa bóng) đồ lợn, kẻ bẩn thỉu
  • amis comme cochons
   bạn bè ăn ở lang chạ
  • c'est donner des confitures à un cochon
   phí của trời cho người không biết thưởng thức
  • cochon de fer
   con nhím
  • cochon de lait
   lợn sữa
  • cochon de mer
   cá heo
  • jouer un tour de cochon
   chơi đểu
  • n'avoir pas gardé les cochons avec quelqu'un
   không quá nhờn với ai
  • ne pas savoir si c'est du lard ou du cochon
   không biết nên nghỉ thế nào (về ai)
  • un cochon n'y retrouverait pas ses petits
   hết sức mất trật tự
  • yeux de cochon
   mắt ti hí
tính từ
 • bẩn thỉu, tởm
  • Enfant cochon
   đứa bé bẩn thỉu
 • tục tĩu
  • Histoire cochonne
   chuyện tục tĩu
  • ce n'est pas cochon
   (thông tục) không kém đâu, khá lắm
Related search result for "cochon"
Comments and discussion on the word "cochon"