Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
commun
Jump to user comments
tính từ
 • chung, công, công cộng
  • Intérêts communs
   quyền lợi chung
  • Terres communes
   đất công
  • Puits commun
   giếng công cộng
  • Le plus petit commun multiple
   (toán học) bội số chung nhỏ nhất
 • giống
  • Paysage qui n'a rien de commun avec..
   phong cảnh không có gì giống với...
 • thông thường, thường thấy
  • Force peu commune
   sức mạnh thường ít thấy
 • tầm thường
  • Manières communes
   cử chỉ tầm thường
 • d'un commun accord+ xem accord
  • lieu commun
   điều sáo
  • nom commun
   danh từ chung
  • sens commun
   xem sens
danh từ giống đực
 • hạng tầm thường
  • Hors du commun
   ngoài hạng tầm thường, đặc biệt
 • (từ cũ, nghĩa cũ) đại đa số; quần chúng
  • Le commun des hommes
   đại đa số người ta
 • (số nhiều) nhà dưới, nhà phụ (như bếp, chỗ người làm ở, nhà xe...)
  • en commun
   chung
  • Mettre ses ressources en commun
   đưa tài sản để chung
Related search result for "commun"
Comments and discussion on the word "commun"