Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
coin
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • góc
  • Les quatre coins d'une chambre
   bốn góc buồng
  • Se cacher dans un coin
   nấp vào một xó
 • mảnh, khoảnh
  • Un coin de terre
   một mảnh đất
 • cái nêm, cái chêm
 • khuôn rập (tiền, huy chương)
 • (nghĩa bóng) dấu ấn
  • Oeuvre marquée au coin du génie
   tác phẩm mang dấu ấn thiên tài
  • coin de l'oeil
   khoé mắt
  • Faire signe du coin de l'oeil
   đưa mắt ra hiệu
  • regarder du coin de l'oeil
   liếc nhìn
  • connaitre une question dans les coins
   biết tường tận một vấn đề
  • en boucher un coin à quelqu'un
   làm cho ai sững sờ không mở miệng ra được
  • tenir son coin
   làm tròn nhiệm vụ
Related search result for "coin"
Comments and discussion on the word "coin"