Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, )
crêpe
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • bánh xèo
  • retourner quelqu'un comme une crêpe
   khiến ai thay đổi ý kiến dễ dàng
danh từ giống đực
 • lụa kếp, nhiễu
 • băng tang; mạng tang
 • kếp (cao su)
  • Chaussures à semelle de crêpe
   giày đế kếp
 • tóc bồng
Related search result for "crêpe"
Comments and discussion on the word "crêpe"