Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
croix
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • giá chữ thập (để cột người xử tử vào)
 • thánh giá; huân chương
  • Croix de la Libération
   huân chương Giải phóng
 • dấu chữ thập, dấu gạch tréo
  • Mettre une croix en marge
   ghi một dấu chữ thập ở lề
 • (nghĩa bóng) nỗi đau khổ
  • Chacun a sa croix; chacun porte sa croix
   ai cũng có nỗi đau khổ của mình
  • aller au-devant de quelqu'un avec la croix et la bannière
   đón tiếp ai long trọng
  • c'est la croix et la bannière
   xem bannière
  • croix gammée
   chữ thập ngoặc
  • en croix
   bắt tréo
  • Mettre des bâtons en croix
   để bắt tréo gậy
  • faire une croix à; faire une croix sur
   (thân mật) từ bỏ vĩnh viễn
  • faire une croix à la cheminée
   (thân mật) coi như lạ lùng lắm
  • mettre quelque chose au pied de la croix
   chịu đựng cái gì của Chúa
  • prendre la croix
   gia nhập đoàn quân chữ thập
  • Croix-Rouge
   Hội chữ thập đỏ
Related search result for "croix"
Comments and discussion on the word "croix"