Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
cru
Jump to user comments
tính từ
 • sống
  • Viande crue
   thịt sống
 • mộc
  • Soie crue
   lụa mộc
 • sượng
  • Couleur crue
   màu sượng
 • sống sượng, trắng trợn
  • Réponse crue
   câu trả lời sống sượng
 • à cru+ ngay ở trên
  • Assis à cru sur l'herbe
   ngồi ngay ở trên cỏ
  • Monter à cru
   cưỡi ngựa không yên
  • Les pieds à cru
   chân trần, chân không
  • avaler quelqu'un tout cru; manger quelqu'un tout cru
   (thân mật) ăn tươi nuốt sống ai
danh từ giống đực
 • vùng trồng nho
  • Les grands crus de France
   các vùng trồng nho lớn của nước Pháp
 • rượu nho (sản xuất ở vùng nào)
  • Les meilleurs crus de Bourgogne
   rượu vang tốt nhất vùng Buốc-gô-nhơ
  • de son cru; de son propre cru
   (nghĩa bóng) do chính mình nghĩ, tự mình đặt ra
  • Crue
phó từ
 • sống sượng, trắng trợn
  • Parler cru
   nói trắng trợn
Related words
Related search result for "cru"
Comments and discussion on the word "cru"