Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
clever
/'klevə/
Jump to user comments
tính từ
 • lanh lợi, thông minh
 • giỏi, tài giỏi, khéo léo, lành nghề
  • a clever workman
   thợ giỏi
 • thần tình, tài tình, hay; khôn ngoan, lâu
  • a clever parody
   một bài thơ nhại tài tình
  • a clever speech
   một bài nói hay
  • a clever scheme
   mưu đồ thần tình
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) tốt bụng, tử tế
Related words
Related search result for "clever"
Comments and discussion on the word "clever"