Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
title
/'taitl/
Jump to user comments
danh từ
 • tên (sách); nhan đề
 • tước; danh hiệu
  • the title of Duke
   tước công
 • tư cách, danh nghĩa
  • to have a title to a place among great poets
   có đủ tư cách đứng trong hàng ngũ những nhà thơ lớn
 • tuổi (của một hợp kim vàng...), chuẩn độ
 • (pháp lý) quyền sở hữu; chứng thư, văn tự
Related search result for "title"
Comments and discussion on the word "title"