Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
act
/ækt/
Jump to user comments
danh từ
 • hành động, việc làm, cử chỉ, hành vi
  • act of violence
   hành động bạo lực
  • act of madness
   hành động điên rồ
 • đạo luật
  • to pass an act
   thông qua một đạo luật
  • act of parliament
   một đạo luật của quốc hội
 • chứng thư
  • to take act
   chứng nhận
  • I deliver this as my act and deed
   tôi xin nộp cái này coi như chứng nhận của tôi (nói khi ký)
 • hồi, màn (trong vở kịch)
  • a play in five acts
   vở kịch năm màn
 • tiết mục (xiếc, ca múa nhạc...)
 • luận án, khoá luận
IDIOMS
 • to be in act to
  • sắp sửa (làm gì)
   • to be in act to fire
    sắp bắn
 • in the very act [of]
  • khi đang hành động, quả tang
   • to be caught in the very act
    bị bắt quả tang
 • to put on an act
  • (từ lóng) khoe mẽ, nói khoe
ngoại động từ
 • đóng vai (kịch, chèo, tuồng, phim)
  • to act Hamlet
   đóng vai Hăm-lét
 • giả vờ, giả đò "đóng kịch"
  • to act madness
   giả vờ điên
  • to act a part
   đóng một vai; giả đò
nội động từ
 • hành động
  • to act like a fool
   hành động như một thằng điên
 • cư xử, đối xử
  • to act kindly towards someone
   đối xử tử tế với ai
 • giữ nhiệm vụ, làm công tác, làm
  • to act as interpreter
   làm phiên dịch
  • he acted as director in the latter's absence
   anh ấy thay quyền ông giám đốc khi ông giám đốc đi vắng
 • tác động, có tác dụng, có ảnh hưởng
  • alcohol acts on the nerves
   rượu có tác động đến thần kinh
  • the brake refused to act
   phanh không ăn
 • đóng kịch, diễn kịch, thủ vai
  • to act very well
   thủ vai rất đạt
 • (+ upon, on) hành động theo, làm theo
  • to act upon someone's advice
   hành động theo lời khuyên của ai
 • (+ up to) thực hành cho xứng đáng với, hành động cho xứng đáng với
  • to act up to one's reputation
   hành động xứng đáng với thanh danh của mình
Related search result for "act"
Comments and discussion on the word "act"