Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
extinguish
/iks'tiɳgwiʃ/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • dập tắt, làm tiêu tan, làm tắt
 • làm lu mờ, át
  • her beauty extinguished that of all others
   cẻ đẹp của cô làm lu mờ tất cả những cô khác
 • làm cứng họng (đối phương)
 • thanh toán (nợ nần)
 • tiêu diệt, phá huỷ
 • (pháp lý) huỷ bỏ
Comments and discussion on the word "extinguish"