Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
quench
/kwentʃ/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • (thơ ca), (văn học) tắt, dập tắt (lửa, ánh sáng...)
 • làm hết (khát)
  • to quench one's thirst
   làm hết khát
 • nhúng (kim loại nóng đỏ) vào nước lạnh
 • làm nguội lạnh; nén
  • to quench someone's enthusiasm
   làm nguội lạnh nhiệt tình của ai, làm nhụt nhiệt tình của ai
  • to quench one's desire
   nén dục vọng
 • (từ lóng) bắt im, làm câm miệng
IDIOMS
 • to quench smoking flax
  • (nghĩa bóng) chặn đứng một sự phát triển đang có hứa hẹn
Related words
Related search result for "quench"
Comments and discussion on the word "quench"