Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
garde
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự canh giữ, sự giữ
  • La garde des frontières
   sự canh giữ biên giới
 • sự trông coi
  • Confier à quelqu'un la garde de la maison
   giao cho ai trông coi nhà cửa
 • sự bảo vệ, sự yểm hộ
  • Sous la garde des forces armées
   dưới sự bảo vệ của lực lượng vũ trang
 • sự (canh) gác; đội (canh) gác
  • Monter la garde
   đứng (canh) gác
 • (thế) thế thủ
 • đốc kiếm
 • (ngành in) tờ gác
 • (số nhiều) khe răng (ở trong ổ khóa, để không phải khóa nào cũng mở được)
  • avoir garde à carreau
   (thân mật) sẵn sàng chờ mọi sự xảy ra
  • droit de garde
   quyền người cha được giữ con (khi ly dị)
  • en garde
   cảnh giác đề phòng
  • être de bonne garde
   được giữ lâu
  • être de garde
   trực gác
  • être de mauvaise garde
   không giữ được lâu
  • être sur ses gardes
   cảnh giác
  • faire bonne garde
   coi sóc cẩn thận
  • garde à vous!
   nghiêm!
  • garde civile
   đội dân vệ
  • garde d'honneur
   đội danh dự
  • garde impériale
   đội ngự lâm
  • garde nationale
   vệ quốc đoàn
  • jusqu'à la garde
   (thân mật) triệt để, hết sức
  • prendre garde
   coi chừng
Related search result for "garde"
Comments and discussion on the word "garde"