Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
gasp
/gɑ:sp/
Jump to user comments
danh từ
 • sự thở hổn hển
IDIOMS
 • at one's last gasp
  • đến lúc sắp thở hắt ra, đến lúc sắp chết
 • to give a gasp
  • há hốc miệng ra (vì kinh ngạc)
động từ
 • thở hổn hển
  • to gasp for breath
   thở hổn hển
 • há hốc miệng vì kinh ngạc
IDIOMS
 • to grasp for
  • khao khát, ước ao
   • to gasp for liberty
    khao khát tự do
 • to gasp out
  • nói hổn hển
 • to gasp out one's life
  • thở hắt ra, chết
Related words
Related search result for "gasp"
Comments and discussion on the word "gasp"