Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
gape
/geip/
Jump to user comments
danh từ
 • cái ngáp
  • the gapes
   bệnh ngáp (của gà);(đùa cợt) cơn ngáp
 • sự há hốc miệng ra mà nhìn, sự há hốc miệng ngạc nhiên
 • sự há rộng miệng
nội động từ
 • ngáp
 • há to miệng ra (con số...; vết thương...)
 • (+ at) há hốc miệng ra mà nhìn
  • to gape at something
   há hốc miệng ra mà nhìn cái gì
 • (+ for, after) ao ước, khao khát, tha thiết muốn
  • to gape for (after) something
   khao khát cái gì
Related words
Related search result for "gape"
Comments and discussion on the word "gape"