Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
gréer
Jump to user comments
ngoại động từ
  • (hàng hải) trang bị buồm chão (cho tàu thuyền)
Related search result for "gréer"
Comments and discussion on the word "gréer"