Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
gré
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • sở thích; ý muốn (chỉ dùng trong thành ngữ)
  • à mon gré
   theo ý tôi
  • au gré de
   tùy theo, tùy sở thích, theo chiều
  • Au gré du vent
   theo chiều gió
  • contre le gré de
   trái với ý muốn của
  • de gré ou de force; bon gré, mal gré
   dù muốn hay không, dù vui lòng hay miễn cưỡng
  • de son plein gré
   sẵn lòng, hoàn toàn vui lòng
  • savoir gré à quelqu'un, savoir bon gré à quelqu'un
   biết ơn ai
  • savoir mauvais gré à quelqu'un
   tỏ ý không bằng lòng ai
  • se savoir bon gré d'avoir fait quelque chose
   tự mừng đã làm việc gì
Related search result for "gré"
Comments and discussion on the word "gré"