Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
growing
/'grouiɳ/
Jump to user comments
danh từ
 • sự lớn lên
 • sự nuôi; sự trồng
  • the growing of bees
   sự nuôi ong
  • the growing of grapes
   sự trồng nho
tính từ
 • đang lớn lên
  • growing pains
   sốt đau đầu xương tuổi đang lớn, sốt vỡ da
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) những khó khăn mới (của kế hoạch mới, của sự phát triển mau chóng)
 • giúp cho sự lớn lên
  • growing weather
   thời tiết thuận lợi cho cây cối lớn lên
Related words
Related search result for "growing"
Comments and discussion on the word "growing"