Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
development
/di'veləpmənt/
Jump to user comments
danh từ
 • sự trình bày, sự bày tỏ, sự thuyết minh (vấn đề, luận điểm, ý kiến...)
 • sự phát triển, sự mở mang, sự mở rộng, sự khuếch trương, sự phát đạt
 • (sinh vật học) sự phát triển
 • sự tiến triển
 • (nhiếp ảnh) việc rửa ảnh; sự hiện (ảnh)
 • (quân sự) sự triển khai, sự mở (một cuộc tấn công)
 • (toán học) sự khai triển
 • (số nhiều) sự việc diễn biến
  • to await developments
   đợi chờ sự việc diễn biến ra sao
IDIOMS
 • development area
  • vùng bị nạn thất nghiệp nghiêm trọng; vùng có thể bị nạn thất nghiệp nghiêm trọng
Related search result for "development"
Comments and discussion on the word "development"