Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
gueux
Jump to user comments
danh từ giống đực (từ cũ; nghĩa cũ)
 • kẻ ăn mày, kẻ ăn xin
 • (nghĩa rộng) kẻ nghèo khổ, kẻ đói rách
 • đồ vô lại
  • herbe aux gueux
   (thực vật học) như clématite
  • velours de gueux
   (từ cũ; nghĩa cũ) nhung vải kẻ
Related search result for "gueux"
Comments and discussion on the word "gueux"