Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
hear
/hiə/
Jump to user comments
động từ heard /hə:d/
 • nghe
  • he doesn't hear well
   anh ta nghe không rõ
  • to hear a lecture
   nghe bài thuyết trình
  • to hear the witnesses
   nghe lời khai của những người làm chứng
  • to hear someone out
   nghe ai nói cho đến hết
 • nghe theo, chấp nhận, đồng ý
  • he will not hear of it
   hắn chẳng chịu nghe đâu, hắn chẳng đồng ý đâu
 • (+ of, about, from) nghe nói, nghe tin, được tin, biết tin; nhận được (thư...)
  • to hear from somebody
   nhận được tin của ai
  • have you heard of the news?
   anh ta đã biết tin đó chưa?
  • I have never heard of such a thing!
   chưa bao giờ tôi lại nghe được một điều như vậy!
IDIOMS
 • hear! hear!
  • hoan hô!; đúng đúng! hay lắm!, tuyệt! (đôi khi có ý mỉa mai)
 • you will hear of this!
  • rồi cậu còn nghe chửi chán về cái chuyện đó!, rồi cậu sẽ biết tay!
Related search result for "hear"
Comments and discussion on the word "hear"