Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
try
/trai/
Jump to user comments
danh từ
 • sự thử, sự làm thử
  • to have a try at...
   thử làm...
ngoại động từ
 • thử, thử xem, làm thử
  • to try a new car
   thử một cái xe mới
  • try your strength
   hãy thử sức anh
  • let's try which way takes longest
   chúng ta hãy đi thử xem đường nào dài nhất
 • dùng thử
  • to try a remedy
   dùng thử một phương thuốc
  • to try someone for a job
   dùng thử một người trong một công việc
 • thử thách
  • to try someone's courage
   thử thách lòng can đảm của ai
 • cố gắng, gắng sức, gắng làm
  • to try an impossible feat
   cố gắng lập một kỳ công không thể có được
  • to try one's best
   gắng hết sức mình
 • xử, xét xử
  • to try a case
   xét xử một vu kiện
 • làm mệt mỏi
  • small print try the eyes
   chữ in nhỏ làm mỏi mắt
nội động từ
 • thử, thử làm; toan làm, chực làm
  • it's no use trying
   thử làm gì vô ích
  • he tried to persuade me
   nó chực thuyết phục tôi
  • try and see
   thử xem
 • cố, cố gắng, cố làm
  • I don't think I can do it but I'll try
   tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm việc đó, nhưng tôi sẽ cố gắng
  • to try to behave better
   cố gắng ăn ở tốt hơn
IDIOMS
 • to try after (for)
  • cố gắng cho có được; tìm cách để đạt được
   • he tries for the prize by did not get it
    nó cố tranh giải nhưng không được
 • to try back
  • lùi trở lại (vấn đề)
 • to try on
  • mặc thử (áo), đi thử (giày...)
 • to try out
  • thử (một cái máy); thử xem có được quần chúng thích không (vở kịch)
  • (hoá học) tính chế
   • to try out fat
    tinh chế mỡ
 • to try over
  • thử (một khúc nhạc)
 • to try up
  • bào (một tấm ván)
 • to try it on with someone
  • (thông tục) thử cái gì vào ai
Related search result for "try"
Comments and discussion on the word "try"