Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
learn
/lə:n/
Jump to user comments
ngoại động từ learnt /lə:nt/
 • học, học tập, nghiên cứu
 • nghe thất, được nghe, được biết
  • to learn a piece of news from someone
   biết tin qua ai
 • (từ cổ,nghĩa cổ);(đùa cợt), guộc duỵu âm phâng nội động từ
 • học, học tập
IDIOMS
 • to learn by heart
  • học thuộc lòng
 • to learn by rate
  • học vẹt
 • I am (have) yet to learn
  • tôi chưa biết như thế nào, để còn xem đã
Related search result for "learn"
Comments and discussion on the word "learn"