Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
here
/hiə/
Jump to user comments
phó từ
 • đây, ở đây, ở chỗ này
  • here and there
   đó đây
  • come here!
   lại đây!
  • look here!
   trông đây!, nghe đây!
  • here below
   trên thế gian này
  • here he stopped reading
   đến đây anh ta ngừng đọc
IDIOMS
 • here you are
  • đây cái anh đang cần đây; đây đúng là điều anh muốn biết đây
 • here's to you!
 • here's how!
  • xin chúc sức khoẻ anh (thường nói khi chúc rượu)
 • here goes!
  • (thông tục) nào, bắt đầu nhé!
 • here, there and everywhere
  • ở khắp mọi nơi, khắp nơi khắp chỗ
 • neither here nor there
  • (thông tục) không đúng vào vấn đề, không quan trọng
danh từ
 • nơi đây, chốn này
  • from here
   từ đây
  • near here
   gần đây
Related words
Related search result for "here"
Comments and discussion on the word "here"