Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
heated
/'hi:tid/
Jump to user comments
tính từ
 • được đốt nóng, được đun nóng
 • giận dữ, nóng nảy
  • to get heated
   nổi nóng
 • sôi nổi
  • a heated discussion
   cuộc thảo luận sôi nổi
Related words
Related search result for "heated"
Comments and discussion on the word "heated"