Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
heady
/'hedi/
Jump to user comments
tính từ
  • nóng nảy, hung hăng, hung dữ (người, hành động)
  • nặng, dễ bốc lên đầu, dễ làm say (rượu)
Related words
Related search result for "heady"
Comments and discussion on the word "heady"