Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
hat
/hæt/
Jump to user comments
danh từ
 • cái mũ ((thường) có vành)
  • squash hat
   mũ phớt mềm
IDIOMS
 • bad hat
  • (nghĩa bóng) người xấu, người đê tiện, người không có luân thường đạo lý
 • to go round with the hat
 • to make the hat go round
 • to pass round the hat
 • to send round the hat
  • đi quyên tiền
 • to hang one's hat on somebody
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lệ thuộc vào ai; bám vào ai, dựa vào ai; hy vọng vào ai
 • hat in hand
 • with one's hat in one's hand
  • khúm núm
 • his hat covers his family
  • (thông tục) anh ta sống độc thân không có gia đình
 • to keep something under one's hat
  • giữ bí mật điều gì
 • my hat!
  • thật à!, thế à! (tỏ ý ngạc nhiên)
 • to take of one's hat to somebody
  • (xem) take
 • to talk through one's hat
  • (từ lóng) huênh hoang khoác lác
 • to throw one's hat into the ring
  • nhận lời thách
 • under one's hat
  • (thông tục) hết sức bí mật, tối mật
ngoại động từ
 • đội mũ cho (ai)
Related words
Comments and discussion on the word "hat"