Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
honest
/'ɔnist/
Jump to user comments
tính từ
 • lương thiện
  • an honest man
   một người lương thiện
 • trung thực, chân thật
  • honest truth
   sự thật trung thực, sự thật hoàn toàn
 • kiếm được một cách lương thiện; chính đáng
  • to turn (earn) an honest penny
   làm ăn lương thiện
 • thật, không giả mạo (đồ vật, hàng hoá...)
 • (đùa và có ý kẻ cả) tốt, xứng đáng
  • my honest friend
   ông bạn tốt của tôi
 • (từ cổ,nghĩa cổ) trong trắng, trinh tiết (đàn bà)
IDIOMS
 • honest Injun!
  • xin hãy lấy danh dự mà thề!, xin thề là nói trung thực
 • to make an honnest woman of someone
  • cưới xin tử tế một người đàn bà sau khi đã chung chạ với nhau
Related words
Related search result for "honest"
Comments and discussion on the word "honest"