Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
dishonest
/dis'ɔnist/
Jump to user comments
tính từ
  • không lương thiện, bất lương
  • không thành thật, không trung thực
Related words
Related search result for "dishonest"
Comments and discussion on the word "dishonest"