Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
however
/hau'evə/
Jump to user comments
phó từ
  • dù đến đâu, dù cách nào, dù cách gì
    • however things are
      dù sự việc có thế nào
liên từ
  • tuy nhiên, tuy thế, tuy vậy
Related search result for "however"
Comments and discussion on the word "however"